Sponsoring

‘Misingi is momenteel op zoek naar financiële middelen voor twee van haar projecten: ‘Maji’ en het studiebeurzenfonds van Engare Sero. Voor de andere projecten vonden we reeds sponsors die het hele project financieren.

Sponsoren kan door een individuele gift over te maken naar het rekeningnummer van Misingi. Maar je kan ons ook helpen door samen met je klas/bedrijf/vereniging sponsoracties op touw te zetten of door bij huwelijk of geboorte ons rekeningnummer te gebruiken voor giften ten voordele van ‘Maji’. Lees verder hoe we je hier bij kunnen ondersteunen.

Hoe dan ook, elke bijdrage is welkom en we danken je alvast van harte voor je steun!

 

Het sponsorbedrag

Wie het waterproject ‘Maji’ wenst te sponsoren, kan dit voor eender welk bedrag doen, hoe groot of klein* het ook moge zijn. Grote sponsors kunnen er ook voor kiezen om, in overleg met Misingi vzw, een welbepaald projectonderdeel volledig te financieren.

Een student sponsoren kan door 200 euro op jaarbasis te storten: eenmalig of via een maandelijkse bestendige opdracht van minstens 17 euro. Deze bijdrage omvat de vaste kosten alsook een solidariteitsbijdrage die dient om studenten waarvoor geen of onvoldoende sponsoring gevonden werd te ondersteunen.

*Enkel bedragen van 40 euro of meer geven recht op een fiscaal attest (zie verder).

 

Fiscaal attest nodig

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. Zodra je Misingi met minstens 40 EUR op jaarbasis ondersteunt (in één storting of gecumuleerd), geeft dit aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Het attest dat nodig is om de fiscale vrijstelling te verkrijgen, ontvang je in februari van het jaar volgend op de gift.

Op basis van dit attest kan je het bedrag van je giften voor Misingi invullen op je aanslagbiljet van het jaar waarin gestort werd, waardoor 45% van dit bedrag door de FOD Financiën van je personenbelasting afgetrokken wordt. Je betaalt dus minder belastingen en krijgt daardoor een gedeelte van de gift terug.

Concreet betekent dit dat je bij een gift van 40 EUR slechts 22 EUR betaalt. Bij een gift van 100 EUR betaal je uiteindelijk 55 EUR.

Wil je een fiscaal attest ontvangen?
Stort dan op de projectrekening beheerd bij de Koning Boudewijnstichting:
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
Gestructureerde mededeling: 128/2939/00025.
Opgelet: enkel door het vermelden van deze gestructureerde mededeling komt uw gift op de projectrekening van Misingi vzw terecht!

 

Geen fiscaal attest nodig

Voor giften die het resultaat zijn van een opbrengstactiviteit kan geen fiscaal attest uitgereikt worden. Ook sommige individuele sponsors, bedrijven, scholen of verengingen wensen geen fiscaal attest te ontvangen.

Wie geen fiscaal attest nodig heeft, maakt zijn of haar gift over op volgend rekeningnummer:
IBAN: BE90 9731 2362 6332
BIC: ARSPBE22 op naam van Misingi vzw

 

Ons nodig?

Hoewel we niet zo talrijk zijn, willen we je in de mate van het mogelijke graag ondersteunen indien nodig. Dit kan onder meer aan de hand van:

Contacteer ons zeker voor sponsoring op maat!

 

Onze garanties

Uw geld wordt goed besteed! We beperken onze overheadkosten tot het absolute minimum en zorgen ervoor dat elke eurocent ook effectief naar onze projecten gaat.

We volgen de projecten nauwgezet op en kunnen ter plaatse rekenen op een uitstekend team. Een project loopt zelden helemaal zoals gepland, maar we doen ons uiterste best om er een succes van te maken!

We houden u op de hoogte! Via onze nieuwsbrieven blijft u voeling houden met onze projecten en ook op Facebook briefen we u regelmatig over de laatste stand van zaken. We communiceren in alle transparantie over wat goed en minder goed gaat. No secrets!’