‘Maji’

  1. Facts
  2. De uitgebreide projectbeschrijving
  3. Zover zijn we al…
  4. Wat kan jij doen?
  5. Onze garanties
  6. Handige documenten voor een projectpresentatie in jouw school of bedrijf

Facts

Projectperiode: oktober 2016 – december 2018
Totale kostprijs: 245.000 EUR
Aandeel Misingi: 135.000 EUR
Cofinanciering: Dorizon Doenja vzw, Endallah village, Karatu district en ENDAWASU: 110.000 EUR
Begunstigden: de 7.000 inwoners van Endallah en Shangit (Basodawish)

Te realiseren (‘Maji I’):
Ca. 135 m. boring + installatie Grundfos SP-40 7,5 KW waterpomp en pomphuis met omheining,  elektriciteitstoevoer, constructie van een nieuwe stenen opslagtank op heuvel Shangit (cap.: 100 m³) + verbinding met pomp (1,7 km), verbinding pomp met bestaand netwerk (1,5 km), 2 nieuwe distributielijnen vanaf hoofdopslagtank (5,2 km), 2 aftakkingen vanaf de bestaande distributielijn (2,9 km), 11 nieuwe distributiepunten
Te realiseren (‘Maji II’):
Constructie van een nieuwe stenen opslagtank op heuvel ‘Vodacom’ (cap.: 130 m³) + verbinding met waterpomp ‘Maji I’ (1,1 km), verbinding opslagtank met bestaand netwerk ENDAWASU (0,8 km), verbinding met bestaande stenen opslagtank Endallah Secondary School (1,7 km) en 5 oude distributiepunten + constructie van 4 nieuwe distributiepunten op dit traject, 1 nieuwe distributielijn van opslagtank naar Shangit village (3,7 km) + constructie van 3 nieuwe distributiepunten, verbinding met Masabeda Solar Pump (1,2 km, in een latere fase)

Coördinatie Tanzania: Elibariki A. Dimme
Coördinatie België: Steven Andries (waterwerkgroep Misingi vzw)

 

De uitgebreide projectbeschrijving

Op uitdrukkelijke en herhaaldelijke vraag van de bevolking van Endallah besliste Misingi vzw in oktober 2016 om de komende 3 jaren voluit te gaan voor een groot waterproject in het dorp (toen ‘Maji’, nu ‘Maji I’). Omwille van het succes van ‘Maji I’ en het vlotte projectverloop, besliste Misingi vzw in mei 2018 om het project uit te breiden (‘Maji II’). Op die manier kan het water in de regio optimal gebruikt worden en wordt het nieuwe network verbonden met reeds bestaande netwerken. Het totale waterproject (‘Maji I’ en ‘Maji II’) omvat een boring van ca. 135 meter diep, de installatie van een krachtige pomp, de constructie van 2 waterreservoirs en de aanleg van 20 km pijpleiding, de constructie van 18 nieuwe distributiepunten en de verbinding met een 10-tal oude distributiepunten.
Maji zal op die manier water brengen naar de meest afgelegen uithoeken van Endallah en Shangit village (Basodawish). De reeds bestaande distributiepunten in Endallah dorp zullen nu permanent bevoorraad worden, daar waar ze vroeger uitvielen in het droge seizoen. De totale kostprijs van het project bedraagt 245.000 EUR. Daarvan zal 135.000 EUR bijgedragen worden door Misingi vzw. Dorizon Doenja vzw draagt 23.000 EUR bij en Karatu District, Endallah village en de lokale watermaatschappij ENDAWASU dragen samen 87.000 EUR bij.

Wat willen we realiseren?

Toen dit project van start ging, moest Endallah het stellen met 3 distributiepunten die gedurende het lange droge seizoen zonder water komen te staan. De toevoer kwam immers van zeer ver en de bron in Kansay River Forest staat in het droge seizoen zo laag dat ze niet langer alle aangesloten dorpen van water kon voorzien. Endallah is het dorp dat het verst van de bron verwijderd is en dus als eerste zonder water viel. Dat resulteerde in de u welbekende taferelen: vrouwen en kinderen die uren naar zanderig water graven in de droge rivierbedding en boeren die, zelfs wanneer er wel voldoende water in de tank is, 4 uur heen en weer stappen met hun ezels of ossen om in het centrum van Endallah vaten water te gaan halen.

Dankzij het Maji project en de eigen ‘borehole’ is er het hele jaar door water en is Endallah niet langer afhankelijk van de bron in Kansay River Forest. Onder meer de Endallah Secondary School, het dispensarium en de twee lagere scholen van Endallah ‘centre’ en Manusay profiteren hier rechtstreeks van. Ze hebben immers al een eigen distributiepunt dat dankzij dit project aangesloten wordt op de nieuwe waterpomp die het hele jaar door water oppompt. Dankzij Maji II zal ook Shangit village (een gehucht van Basodawish met eigen lagere school) op het netwerk aangesloten worden. De verbinding tussen Maji en het ENDAWASU-netwerk (en in een latere fase Masabeda Solar Pump) garandeert bovendien een optimal en efficient watergebruik in de regio.

Voor de inwoners betekent Maji een wereld van verschil. Door de plaatsing van een 18 nieuwe distributiepunten in onder meer de wijken Shangit en Manusay wordt de ‘looptijd’ drastisch ingekort. De families en boeren die voorheen vanuit de heuvels met hun ezels naar het centrum van Endallah kwamen afgezakt om daar een uur te staan aanschuiven, kunnen nu veel dichter bij hun woning water gaan halen. Niet alleen sparen ze daardoor heel wat looptijd uit, ook de aanschuiftijd aan de bestaande distributiepunten neemt af. Het waterproject zal op die manier het leven in Endallah  en Shangit drastisch veranderen. De tijd die voorheen besteed werd aan waterbevoorrading kan in de toekomst beter ingevuld worden: kinderen krijgen meer tijd voor spel en studie, volwassenen krijgen meer tijd voor werk en ondernemerschap. En door de nieuwe mogelijkheden op het vlak van irrigatie kan er hopelijk ook wat meer bestaanszekerheid komen. De hele gemeenschap profiteert dus rechtstreeks van dit project.

Hoe financieren we dit?

Een ambitieus waterproject als ‘Maji’ kost handenvol geld. De kost voor Misingi vzw bedraagt 135.000 euro. Dorizon Doenja vzw en de lokale gemeenschap dragen nog eens 110.000 euro bij via belastingen, vrijwillige arbeid (graafwerken), investeringen van de lokale watermaatschappij ENDAWASU en subsidies van Karatu district.

Misingi vzw financiert een deel van de kosten door haar zorgvuldige opgebouwde reserves aan te spreken. Dit is verantwoord gelet op de impact van dit project en de gevraagde financiële inspanningen. De bestaande reserves volstaan uiteraard niet om het volledige project te realiseren. We gaan daarom gefaseerd te werk en voorzien een projectduur van 3 jaar. Concreet wil dit zeggen dat we binnen deze termijn zo’n 105.000 EUR moeten verzamelen. We gaan daarbij stap voor stap te werk. Een hele opdracht waarvoor we rekenen op onze trouwe sponsors, op nieuwe sponsors, op bedrijven en op scholen. Voor de bouw van Endallah Secondary School verzamelden we destijds 300.000 EUR op 6 jaar tijd. We zijn er dus van overtuigd dat ook dit zal lukken.

Het verhaal eindigt natuurlijk niet na de installatie van het waternetwerk. ENDAWASU, Shangit en Endallah village staan immers zelf in voor het onderhoud van het netwerk. Voor het onderhoud van de pomp zelf, werd er een onderhoudscontract afgesloten met de installateur. Het water wordt dan ook niet gratis verdeeld. De inwoners betalen voor het water een laagdrempelige prijs zodat ENDAWASU over voldoende inkomsten beschikt om onderhouds- en herstellingswerken te bekostigen. De kleine bijdrage per liter stimuleert de gebruikers bovendien om het opgepompte water spaarzaam en nuttig te gebruiken.

Het project in kaart

Klik op de 'fasevakjes' op de kaart voor concrete informatie en foto's
  Dispensarium
  Schoolgebouw
  Pomphuis/Boorgat
  Wateropslagtank
  Distributiepunt (DP)
  Waterleiding
  Hoofdweg
  Rivier (seizoensgebonden)
Fase 1 Fase 2 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Fase 8 Fase 9

FASE 0

Wat Voorstudie – Geologisch onderzoek
Kost € 1.000
Status Voltooid

FASE 1

Wat Boring
Diepte 135 m
Datum November 2016
Kost € 26.000
Status Voltooid

FASE 2

Wat Verbinding met bestaand Netwerk
Lengte 1,5 km
Datum Maart 2017
Kost € 13.000
Status Voltooid

FASE 3

Wat Topografisch onderzoek
Datum April 2017
Kost € 1.000
Status Voltooid

FASE 4

Wat Installatie pomp & pomphuis
Datum Mei 2017
Kost € 32.000
Status Voltooid

FASE 5

Wat Constructie
nieuwe opslagtank
Volume 100 m³
Hoogte 1.511 m
Kost € 19.000
Status Voltooid

FASE 6

Wat Verbinding pomp - opslagtank
Lengte 1,7 km
Kost € 20.000
Status Voltooid

FASE 7

Wat Aftakking Lambo/Kanisa + 4 DP’s
Lengte 2,5 km
Kost € 20.000
Status Voltooid

FASE 8

Wat Aftakking Mwalimu Marco + 4 DP’s
Lengte 2,7 km
Kost € 20.000
Status Voltooid

FASE 9

Wat Aftakking Charles Umbe en Darabe Awaki + 2 DP’s
Lengte 2,9 km
Kost € 13.000
Status Lopende

FASE 10

Wat Constructie nieuwe opslagtank op de grens tussen Endallah en Kijiweni ('Vodacom').
Kost € 20.000
Status Lopende

Zover zijn we al…

 

Fase 0: Voorstudie. Tijdens de eerste week van oktober 2016 werden proefboringen uitgevoerd op het terrein. Op basis van verder geologisch onderzoek werden 4 locaties geselecteerd in volgorde van wenselijkheid. Steven Andries reisde in naam van Misingi vzw naar Endallah en besprak er de resultaten van het onderzoek met de surveyers van Explotech Landscaping & Drilling en district councellor bevoegd voor water, John L. Mahu. In aanwezigheid van burgemeester van Endallah Petro Y Saidi en ENDAWASU-voorzitter Elibariki Dimme bezochten ze vervolgens de plaats waar zou geboord worden, een waterreservoir zou opgetrokken worden, distributiepunten zouden komen. Ingenieurs van Karatu District en ENDAWASU berekenden vervolgens afstanden, hellingsgraden, etc… In afwachting van de definitieve boring en het debiet dat deze boring zou opleveren, werd het originele projectplan bijgestuurd en herberekend. Dit plan werd op 31 oktober 2016 ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van bestuur van Misingi vzw.

Fase 1: Boring. Op zaterdag 5 november 2016 gingen de boorwerken van start.  Op maandag 7 november leverde dit reeds een eerste positief resultaat op: water! Maji! In de loop van de weken die daarop volgden werd het boorgat gestabiliseerd, verstevigd en afgewerkt. De testresultaten waren zeer bemoedigend: een debiet van 13000 liter per uur en een zichzelf snel herstellende watertafel. Het boorgat werd vervolgens verzegeld in afwachting van de installatie van de pomp. Waterstalen werden voor analyse naar Arusha Urban Water Supply and Sewerage Authority gestuurd. Op 25 november werd het water officieel goedgekeurd voor consumptie.

Fase 2: Verbinding met het reeds bestaande netwerk. Begin januari werd de pomp en de pvc-leidingen besteld bij RIL Solutions. In de loop van februari werd het materiaal geleverd en begonnen de inwoners van Endallah onder supervisie van ENDAWASU met het manueel uitgraven van de kanalen en het ingraven van de leidingen. Begin maart kon deze fase voltooid worden.

Fase 3: Topografisch onderzoek. Na de succesvolle realisatie van het boorgat en de relatief eenvoudige verbinding van het boorgat met het bestaande netwerk, werd een topografische analyse uitgevoerd die half april resulteerde in een definitief, gedetailleerd projectplan.

Fase 4: Installatie pomp en pomphuis. In mei 2017 werd de waterpomp geplaatst en getest. In juni stelde ENDAWASU, in afwachting van de komst van het door de overheid beloofde elektriciteitsnetwerk, een zware generator ter beschikking die op 25 juni 2017 het eerste water uit de nieuwe borehole door het oude circuit stuwde. De bestaande opslagtank in Endallah werd op amper 4 uur volledig gevuld. Daarmee is er een definitief gekomen aan het huidige waterprobleem, namelijk het droog komen staan van de opslagtank van het bestaande netwerk bij weinig regenval of technische mankementen aan de lange toevoerlijnen. Het eerste grote projectonderdeel is daarmee afgerond. De aftakking naar de eetzaal van Endallah Secondary School werd voorlopig uitgesteld omdat de bevoorrading van Shangit door de dorpsgemeenschap als dringender beschouwd werd. Er werd wel een apart distributiepunt voorzien voor Endallah Secondary School.

Fase 5: Constructie van een nieuwe opslagtank op een heuveltop in Shangit subvillage. De nieuwe opslagtank (constructie in steen met een opslagcapaciteit van 100m³) werd in juli volledig afgewerkt. Deze tank zal na aansluiting op de nieuwe pomp het water opslaan dat de twee nieuwe distributielijnen moet bevoorraden.

 

Fase 6: Verbinding waterpomp met nieuwe opslagtank in Shangit subvillage. Na het binnenhalen van de oogst werd eind september 2017 de nieuwe waterpomp via een opwaartse leiding verbonden met de nieuwe opslagtank (1,7 km). Aan de kleuterschool van Shangit (‘DP Shangit Kindergarten’) werd een eerste nieuw distributiepunt in gebruik genomen. De opslagtank kan nu permanent aangevuld worden zodat er van daaruit nieuwe distributielijnen met nieuwe distributiepunten kunnen aangelegd worden die via gravitatie bevoorraad zullen worden. Voor het eerst ooit hoeft de bevolking van Shangit niet meer helemaal af te zakken naar het dorpscentrum om water te halen.

Fase 7: Aanleg van een distributielijn naar Lambo/Kanisa. Begin oktober 2017 werd gestart met de aanleg van de moeilijkste van de drie nieuw aan te leggen distributielijnen. Deze lijn verbindt de nieuwe opslagtank met een 2,5 kilometer verderop gelegen wijk op de grens met Lambo. Deze fase werd volledig afgewerkt in december 2017. Dankzij deze distributielijn genieten de meest afgelegen bewoners uit het dorp voortaan van drinkbaar water in hun nabijheid.

Fase 8: Aanleg van een distributielijn naar ‘Nina Nade’. Deze fase werd opgestart in december 2017 en volledig afgewerkt in januari 2018. Deze lijn loopt deels parallel met de leiding die het water vanaf de waterpomp naar de opslagtank pompt en is zo’n 2,7 kilometer lang zijn. Ze loopt tot op de grens tussen Endallah en Shangit subvillage en telt 4 distributiepunten.

Fase 9 en 10: Aftakking van Endallah primary school naar Darabe Awaki en distributielijn naar naar ‘Charles Umbe’
Omwille van het uitzonderlijk lange regenseizoen en het verschuiven van de oogstperiode, werden beide fases opgestart in september. Zodra ze voltooid zijn, is ‘Maji I’ afgerond.

Fase 11: Constructie van een nieuwe opslagtank ‘Vodacom’. De constructie van de nieuwe opslagtank op een heuvel op de grens tussen Endallah subvillage en Kijiweni (constructie in steen met een opslagcapaciteit van 130m³) werd in juli aangevat. Deze tank zal bevoorraad worden door de waterpomp (‘Maji I’), het reeds bestaande ENDAWASU-netwerk en – in een latere fase – Masabeda Solar Pump. Via gravitatie zal ze water verdelen naar Kijiweni, Shangit village en de oude opslagtank aan Endallah Secondary School.

Fase 12: Aansluiting van opslagtank ‘Vodacom’ op het bestaande netwerk van ENDAWASU. De opslagtank wordt via een pijplijn van 800 meter aangesloten op het bestaande netwerk van ENDAWASU. Op die manier kan overproductie op het ENDAWASU-netwerk via de nieuwe opslagtank efficiënt gekanaliseerd worden naar de nieuwe distributielijnen. De graafwerken werden eind augustus aangevat.

 

Fase 13: Verbinding waterpomp met opslagtank ‘Vodacom’Via een opwaartse leiding wordt de waterpomp (‘Maji I’) verbonden met de nieuwe opslagtank (1,1 km). Planning: oktober.

Fase 14: Aanleg van een distributielijn naar Shangit Village (Basodawish). Deze lijn loopt vanaf de opslagtank naar Shangit Village (gehucht van Basodawish) en zal 3,7 kilometer lang zijn. Er worden 3 nieuwe distributiepunten geïnstalleerd die de inwoners van het gehucht en Shangit Primary School zullen bevoorraden.
Planning: oktober

Fase 15: Verbinding tussen opslagtank ‘Vodacom’ en de oude opslagtank naast Endallah Secondary School. Deze 1,7 kilometer lange leiding zal de oude opslagtank permanent bevoorraden (voorheen stond ze droog in het droge seizoen). Op deze distributielijn liggen 5 oude distributiepunten die gerenoveerd en aangesloten worden. Er zullen tevens 4 nieuwe distributiepunten geplaatst worden.
Planning: November-december

Wat kan jij doen?

Op het vlak van projectmanagement hebben we ondertussen heel wat ervaring opgebouwd en ook op technisch vlak worden we uitstekend omringd. Je kan er dus zeker van zijn dat dit project tot een goed einde wordt gebracht indien we voldoende financiële middelen weten te verzamelen. En voor dat laatste doen we graag een beroep op jullie.

Ons project financieel ondersteunen kan via de pagina sponsoring of door ons sponsors aan te reiken. Bedrijven die verantwoord maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel dragen en scholen met een hart voor het Zuiden zijn vaak op zoek naar sterke projecten om te ondersteunen. Hoewel we zelf redelijk wat contacten hebben, breiden we ons netwerk graag uit en zijn we steeds op zoek naar sympathisanten die ergens een voet tussen de deur hebben. Het zijn immers deze persoonlijke contacten die vaak het verschil maken en een bedrijf of school over de streep trekken. Contacteer ons zeker mocht je een bedrijf of school kennen waar we ons project mogen gaan voorstellen. Elke sponsoring is, hoe klein ook, komt van pas.

Wat krijg je, naast een geslaagd project met  brede sociale impact, in de plaats?

Onze garanties

Handige documenten voor een projectpresentatie in jouw school of bedrijf