‘Maji’

  1. Facts
  2. De uitgebreide projectbeschrijving
  3. Zo verliepen Maji I & Maji II
  4. Het project in beeld

Facts

Projectperiode: oktober 2016 – februari 2019
Totale kostprijs: 245.000 EUR
Aandeel Misingi: 135.000 EUR
Cofinanciering: Dorizon Doenja vzw, Endallah village, Karatu district en ENDAWASU: 110.000 EUR
Begunstigden: de 7.000 inwoners van Endallah en Shangit (Basodawish)

‘Maji I’
Ca. 135 m. boring + installatie Grundfos SP-40 7,5 KW waterpomp en pomphuis met omheining,  elektriciteitstoevoer, constructie van een nieuwe stenen opslagtank op heuvel Shangit (cap.: 100 m³) + verbinding met pomp (1,7 km), verbinding pomp met bestaand netwerk (1,5 km), 2 nieuwe distributielijnen vanaf hoofdopslagtank (5,2 km), 2 aftakkingen vanaf de bestaande distributielijn (2,9 km), 11 nieuwe distributiepunten

‘Maji II’
Constructie van een nieuwe stenen opslagtank op heuvel ‘Vodacom’ (cap.: 130 m³) + verbinding met waterpomp ‘Maji I’ (1,1 km), verbinding opslagtank met bestaand netwerk ENDAWASU (0,8 km), verbinding met bestaande stenen opslagtank Endallah Secondary School (1,7 km) en 5 oude distributiepunten + constructie van 4 nieuwe distributiepunten op dit traject, 1 nieuwe distributielijn van opslagtank naar Shangit village (3,7 km) + constructie van 3 nieuwe distributiepunten, verbinding met Masabeda Solar Pump (1,2 km, in een latere fase)

Coördinatie Tanzania: Elibariki A. Dimme
Coördinatie België: Steven Andries (waterwerkgroep Misingi vzw)

De uitgebreide projectbeschrijving

Op uitdrukkelijke en herhaaldelijke vraag van de bevolking van Endallah besliste Misingi vzw in oktober 2016 om de komende 3 jaren voluit te gaan voor een groot waterproject in het dorp (toen ‘Maji’, nu ‘Maji I’). Omwille van het succes van ‘Maji I’ en het vlotte projectverloop, besliste Misingi vzw in mei 2018 om het project uit te breiden (‘Maji II’). Op die manier kan het water in de regio optimaal gebruikt worden en wordt het nieuwe netwerk verbonden met reeds bestaande netwerken. Het totale waterproject (‘Maji I’ en ‘Maji II’) omvat een boring van ca. 135 meter diep, de installatie van een krachtige pomp, de constructie van 2 waterreservoirs en de aanleg van 20 km pijpleiding, de constructie van 18 nieuwe distributiepunten en de verbinding met een 10-tal oude distributiepunten.
Maji brengt op die manier water naar de meest afgelegen uithoeken van Endallah en Shangit village (Basodawish). De reeds bestaande distributiepunten in Endallah dorp worden nu permanent bevoorraad, daar waar ze vroeger uitvielen in het droge seizoen. De totale kostprijs van het project bedroeg 245.000 EUR. Daarvan werd 135.000 EUR bijgedragen worden door Misingi vzw. Dorizon Doenja vzw droeg 23.000 EUR bij en Karatu District, Endallah village en de lokale watermaatschappij ENDAWASU droegen samen 87.000 EUR bij.

MAJI I & MAJI II

Toen dit project van start ging, moest Endallah het stellen met 3 distributiepunten die gedurende het lange droge seizoen zonder water komen te staan. De toevoer kwam immers van zeer ver en de bron in Kansay River Forest staat in het droge seizoen zo laag dat ze niet langer alle aangesloten dorpen van water kon voorzien. Endallah is het dorp dat het verst van de bron verwijderd is en dus als eerste zonder water viel. Dat resulteerde in de u welbekende taferelen: vrouwen en kinderen die uren naar zanderig water graven in de droge rivierbedding en boeren die, zelfs wanneer er wel voldoende water in de tank is, 4 uur heen en weer stappen met hun ezels of ossen om in het centrum van Endallah vaten water te gaan halen.

Dankzij het Maji project en de eigen ‘borehole’ is er nu het hele jaar door water en is Endallah niet langer afhankelijk van de bron in Kansay River Forest. Onder meer de Endallah Secondary School, het dispensarium en 3 lagere scholen (Endallah ‘centre’, Shangit en Manusay) profiteren hier rechtstreeks van. Ze hebben nu immers een eigen distributiepunt dat dankzij dit project aangesloten wordt op de nieuwe waterpomp die het hele jaar door water oppompt. Dankzij Maji II werd ook Shangit village (een gehucht van Basodawish met eigen lagere school) op het netwerk aangesloten. De verbinding tussen Maji en het ENDAWASU-netwerk (en in een latere fase Masabeda Solar Pump) garandeert bovendien een optimaal en efficient watergebruik in de regio.

Voor de inwoners betekent Maji een wereld van verschil. Door de plaatsing van een 18 nieuwe distributiepunten in onder meer de wijken Shangit en Manusay werd de ‘looptijd’ drastisch ingekort. De families en boeren die voorheen vanuit de heuvels met hun ezels naar het centrum van Endallah kwamen afgezakt om daar een uur te staan aanschuiven, kunnen nu veel dichter bij hun woning water gaan halen. Niet alleen sparen ze daardoor heel wat looptijd uit, ook de aanschuiftijd aan de bestaande distributiepunten neemt af. Het waterproject zal op die manier het leven in Endallah  en Shangit drastisch veranderen. De tijd die voorheen besteed werd aan waterbevoorrading kan in de toekomst beter ingevuld worden: kinderen krijgen meer tijd voor spel en studie, volwassenen krijgen meer tijd voor werk en ondernemerschap. En door de nieuwe mogelijkheden op het vlak van irrigatie komt er ook wat meer bestaanszekerheid. De eerste professionele moestuinen in de onmiddellijke omgeving van een waterdistributiepunt zijn inmiddels een feit. De hele gemeenschap profiteert dus rechtstreeks van dit project.

Hoe werd het project gefinancierd?

Een ambitieus waterproject als ‘Maji’ kost handenvol geld. De kost voor Misingi vzw bedroeg 135.000 euro. Dorizon Doenja vzw en de lokale gemeenschap droegen nog eens 110.000 euro bij via belastingen, vrijwillige arbeid (graafwerken), investeringen van de lokale watermaatschappij ENDAWASU en subsidies van Karatu district

Misingi vzw financierde een deel van de kosten door haar zorgvuldige opgebouwde reserves aan te spreken. Dit was verantwoord gelet op de impact van dit project en de gevraagde financiële inspanningen. De bestaande reserves volstonden uiteraard niet om het volledige project te realiseren. We gingen daarom gefaseerd te werk en voorzagen een projectduur van 3 jaar. Concreet hield dit in dat er binnen deze termijn zo’n 105.000 EUR moeten verzameld worden. Dit gebeurde stap voor stap met de hulp van onze trouwe sponsors, nieuwe sponsors, bedrijven en vele scholen.

Het verhaal eindigt natuurlijk niet na de voltooiing van het waternetwerk. ENDAWASU, Shangit en Endallah village staan immers zelf in voor het onderhoud van het netwerk. Voor het onderhoud van de pomp zelf, werd er een onderhoudscontract afgesloten met de installateur. Het water wordt dan ook niet gratis verdeeld. De inwoners betalen voor het water een laagdrempelige prijs zodat ENDAWASU over voldoende inkomsten beschikt om onderhouds- en herstellingswerken te bekostigen. De kleine bijdrage per liter stimuleert de gebruikers bovendien om het opgepompte water spaarzaam en nuttig te gebruiken.

Het project in kaart

Zo verliepen Maji I en Maji II

Fase 0: Voorstudie. Tijdens de eerste week van oktober 2016 werden proefboringen uitgevoerd op het terrein. Op basis van verder geologisch onderzoek werden 4 locaties geselecteerd in volgorde van wenselijkheid. Steven Andries reisde in naam van Misingi vzw naar Endallah en besprak er de resultaten van het onderzoek met de surveyers van Explotech Landscaping & Drilling en district councellor bevoegd voor water, John L. Mahu. In aanwezigheid van burgemeester van Endallah Petro Y Saidi en ENDAWASU-voorzitter Elibariki Dimme bezochten ze vervolgens de plaats waar zou geboord worden, een waterreservoir zou opgetrokken worden, distributiepunten zouden komen. Ingenieurs van Karatu District en ENDAWASU berekenden vervolgens afstanden, hellingsgraden, etc… In afwachting van de definitieve boring en het debiet dat deze boring zou opleveren, werd het originele projectplan bijgestuurd en herberekend. Dit plan werd op 31 oktober 2016 ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van bestuur van Misingi vzw.
 
Fase 1: Boring. Op zaterdag 5 november 2016 gingen de boorwerken van start.  Op maandag 7 november leverde dit reeds een eerste positief resultaat op: water! Maji! In de loop van de weken die daarop volgden werd het boorgat gestabiliseerd, verstevigd en afgewerkt. De testresultaten waren zeer bemoedigend: een debiet van 13000 liter per uur en een zichzelf snel herstellende watertafel. Het boorgat werd vervolgens verzegeld in afwachting van de installatie van de pomp. Waterstalen werden voor analyse naar Arusha Urban Water Supply and Sewerage Authority gestuurd. Op 25 november werd het water officieel goedgekeurd voor consumptie.
 

Fase 2: Verbinding met het reeds bestaande netwerk. Begin januari werd de pomp en de pvc-leidingen besteld bij RIL Solutions. In de loop van februari werd het materiaal geleverd en begonnen de inwoners van Endallah onder supervisie van ENDAWASU met het manueel uitgraven van de kanalen en het ingraven van de leidingen. Begin maart kon deze fase voltooid worden.

Fase 3: Topografisch onderzoek. Na de succesvolle realisatie van het boorgat en de relatief eenvoudige verbinding van het boorgat met het bestaande netwerk, werd een topografische analyse uitgevoerd die half april resulteerde in een definitief, gedetailleerd projectplan.

Fase 4: Installatie pomp en pomphuis. In mei 2017 werd de waterpomp geplaatst en getest. In juni stelde ENDAWASU, in afwachting van de komst van het door de overheid beloofde elektriciteitsnetwerk, een zware generator ter beschikking die op 25 juni 2017 het eerste water uit de nieuwe borehole door het oude circuit stuwde. De bestaande opslagtank in Endallah werd op amper 4 uur volledig gevuld. Daarmee is er een definitief gekomen aan het huidige waterprobleem, namelijk het droog komen staan van de opslagtank van het bestaande netwerk bij weinig regenval of technische mankementen aan de lange toevoerlijnen. Het eerste grote projectonderdeel is daarmee afgerond. De aftakking naar de eetzaal van Endallah Secondary School werd voorlopig uitgesteld omdat de bevoorrading van Shangit door de dorpsgemeenschap als dringender beschouwd werd. Er werd wel een apart distributiepunt voorzien voor Endallah Secondary School.

Fase 5: Constructie van een nieuwe opslagtank op een heuveltop in Shangit subvillage. De nieuwe opslagtank (constructie in steen met een opslagcapaciteit van 100m³) werd in juli volledig afgewerkt. Deze tank zal na aansluiting op de nieuwe pomp het water opslaan dat de twee nieuwe distributielijnen moet bevoorraden.

 

Fase 6: Verbinding waterpomp met nieuwe opslagtank in Shangit subvillage. Na het binnenhalen van de oogst werd eind september 2017 de nieuwe waterpomp via een opwaartse leiding verbonden met de nieuwe opslagtank (1,7 km). Aan de kleuterschool van Shangit (‘DP Shangit Kindergarten’) werd een eerste nieuw distributiepunt in gebruik genomen. De opslagtank kan nu permanent aangevuld worden zodat er van daaruit nieuwe distributielijnen met nieuwe distributiepunten kunnen aangelegd worden die via gravitatie bevoorraad zullen worden. Voor het eerst ooit hoeft de bevolking van Shangit niet meer helemaal af te zakken naar het dorpscentrum om water te halen.

Fase 7: Aanleg van een distributielijn naar Lambo/Kanisa. Begin oktober 2017 werd gestart met de aanleg van de moeilijkste van de drie nieuw aan te leggen distributielijnen. Deze lijn verbindt de nieuwe opslagtank met een 2,5 kilometer verderop gelegen wijk op de grens met Lambo. Deze fase werd volledig afgewerkt in december 2017. Dankzij deze distributielijn genieten de meest afgelegen bewoners uit het dorp voortaan van drinkbaar water in hun nabijheid.

Fase 8: Aanleg van een distributielijn naar ‘Mwalimu Marco’. Deze fase werd opgestart in december 2017 en volledig afgewerkt in januari 2018. Deze lijn loopt deels parallel met de leiding die het water vanaf de waterpomp naar de opslagtank pompt en is zo’n 2,7 kilometer lang zijn. Ze loopt tot op de grens tussen Endallah en Shangit subvillage en telt 4 distributiepunten.

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 9: Aftakking van Endallah primary school naar Darabe Awaki en distributielijn naar naar ‘Charles Umbe.’ Omwille van het uitzonderlijk lange regenseizoen en het verschuiven van de oogstperiode, werden beide fases opgestart in december. Ze zijn inmiddels voltooid. Hiermee werd ‘Maji I’ afgerond.

Fase 10: Constructie van een nieuwe opslagtank ‘Vodacom’. De constructie van de nieuwe opslagtank op een heuvel op de grens tussen Endallah subvillage en Kijiweni (constructie in steen met een opslagcapaciteit van 130m³) werd in februari voltooid. Deze tank wordt bevoorraad door de waterpomp (‘Maji I’), het reeds bestaande ENDAWASU-netwerk en – in een latere fase – Masabeda Solar Pump. Via gravitatie verdeelt ze nu water naar Kijiweni, Shangit village en de oude opslagtank aan Endallah Secondary School.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 11: Aansluiting van opslagtank ‘Vodacom’ op het bestaande netwerk van ENDAWASU. De opslagtank wordt via een pijplijn van 800 meter aangesloten op het bestaande netwerk van ENDAWASU. Op die manier wordt overproductie op het ENDAWASU-netwerk via de nieuwe opslagtank efficiënt gekanaliseerd worden naar de nieuwe distributielijnen.

 

Fase 12: Verbinding waterpomp met opslagtank ‘Vodacom’. Via een opwaartse leiding werd de waterpomp (‘Maji I’) verbonden met de nieuwe opslagtank (1,1 km). Dit gebeurde eind februari 2019.

Fase 13: Aanleg van een distributielijn naar Shangit Village (Basodawish). Deze lijn loopt vanaf de opslagtank naar Shangit Village (gehucht van Basodawish) en is 3,7 kilometer lang. Er werden 3 nieuwe distributiepunten geïnstalleerd die de inwoners van het gehucht en Shangit Primary School bevoorraden. Shangit (Basodawish) geniet sinds februari van stromend water!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 14: Verbinding tussen opslagtank ‘Vodacom’ en de oude opslagtank naast Endallah Secondary School. Deze 1,7 kilometer lange leiding bevoorraadt de oude opslagtank permanent (voorheen stond ze droog in het droge seizoen). Op deze distributielijn liggen 5 oude distributiepunten die gerenoveerd en aangesloten werden. Er werden tevens 4 nieuwe distributiepunten geplaatst. Met de afronding van deze fase kwam er een definitief einde aan MAJI II. 

Fase ‘Feest’: Op 4 januari 2019 – een heel klein beetje voorbarig – vierden we feest. Een uitgebreide delegatie van Misingi was (op eigen kosten) afgereisd naar Endallah om MAJI I en II officieel over te dragen aan de gemeenschap. En dat werd uitgebreid gevierd met dans en… speeches! Wie het zelf niet gezien heeft, kan zich onmogelijk voorstellen wat hier gerealiseerd werd en wat een verschil dit maakt voor de inwoners van Endallah. Na 2,5 jaar hard werken mogen we (Tanzaniaanse werkkrachten en ‘influencers’ en blanke fundraisers) met enige fierheid terugblikken om wat we verwezenlijkt hebben!

 

Zij brachten Maji I & Maji II tot een goed einde

               

 

 

 

 

 

 

 

(links) Elibariki A. DIMME, Voorzitter ENDAWASU en Endallah Secondary School Board. Bedachtzame, stille kracht met oog voor detail. Betrokken bij de meeste van onze eerdere projecten en coördinator van het Masabeda Solar Pump Project. Coördinator van MAJI

(midden) John L. MAHU, Councellor voor Karatu District, bevoegd voor onder meer water en educatie. Inspirerende voortrekker die de zaken in beweging zet. Initiator van al onze eerdere projecten

(rechts) Petro. Y. SAIDI, burgemeester van Endallah. Gerespecteerd burgervader met een directe no nonsense aanpak. Betrokken bij de meeste van onze eerdere projecten en coördinator van de bouw van Endallah Secondary School.

Het project in beeld